Disclaimer

Gebruiksvoorwaarden
Niet-geregistreerd GEBRUIKER van ADlj
Juridische informatie

Gebruikte definities

Voor de toepassing van deze Gebruiksvoorwaarden wordt het volgende verstaan onder:

 • "Databank": de verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend zijn en afzonderlijk met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn.
 • "Gebruik" en "Gebruiken": het bekijken en downloaden van Materiaal op de Website, alsook, doch zonder hiertoe beperkt te zijn, het plaatsen van berichten op het forum van de Website;
 • "Gebruiker" en alle hiervan afgeleide termen: elke persoon die de Website bekijkt en/of doet bekijken en/of Gebruikt en/of doet Gebruiken;
 • "Informatie": alle gegevens die zich op de Website bevinden, hieronder begrepen doch zonder daartoe beperkt te zijn: foto’s, afbeeldingen, grafieken, lesdocumenten, links naar educatieve sites, software, tekeningen, tekst, etc.;
 • ADlj aan de  Deventerstraat 447 7323PS Apeldoorn en zoals bekend bij KvK onder nummer 08179894
 • "Website": www.ADlj.nl.

Gebruik

Algemeen

Zowel de toegang als het Gebruik van de portaalsite www.ADlj.nl is onderworpen aan de hierboven vermelde en hierna volgende algemene Gebruiksvoorwaarden.

Graag verzoeken wij je deze Gebruiksvoorwaarden zo grondig mogelijk te lezen vooraleer de Website te raadplegen of er op gelijk welke manier Gebruik van te maken.

Door het louter feit van toegang tot of Gebruik van deze Website verklaar je je als Gebruiker uitdrukkelijk akkoord met de vermelde Gebruiksvoorwaarden.

In geval je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden en/of je de draagwijdte of de betekenis ervan niet begrijpt, verzoeken wij je om de Website niet verder te bekijken en/of te Gebruiken, de registratieprocedure stop te zetten en de Website zo snel mogelijk te verlaten.

Toepassingsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronderADlj jou toegang verleent tot haar Website en de daarop aangeboden diensten.

Doel

Het doel van deze Website is het aanreiken van een hulpmiddel bij het zoeken naar Informatie bedoeld voor leerkrachten uit de onderwijssector. De Website wil een eenvoudige, snelle en verbeterde methode aanbieden om Informatie vlot op te zoeken en te Gebruiken, alsook om de Informatie actueel te houden.

Inhoud en Gebruik van de Website

Je gaat er als Gebruiker mee akkoord dat het Gebruik van de Website of van de Informatie die daarin is opgenomen volledig op jouw eigen risico gebeurt. De Website en alle daarin opgenomen Informatie is beschikbaar "zoals ze is", dit wil zeggen in de huidige staat, zoals beschikbaar, met mogelijke onnauwkeurigheden en fouten en zonder dat er in dit verband enige manier garanties worden geleverd door ADlj en de medewerkers, vaak vrijwilligers, die in naam en voor rekening van ADlj werken.

Elke Gebruiker verklaart en waarborgt ADlj te verdedigen tegen en te vrijwaren voor alle claims, gerechtelijke maatregelen en procedures, vonnissen, schade, kosten, vergoedingen, aanspraken en vorderingen ingesteld door derden tegen ADlj op grond van een inbreuk of vermeende inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht (op enig recht van een derde) en de Gebruiker is aansprakelijk voor alle kosten die daaruit voortvloeien hierin begrepen gebeurlijke rechtsplegingskosten.

ADlj is er als beheerder en biedt in dit verband louter de technische faciliteit aan teneinde het Gebruik van Informatie toe te laten aan een Gebruiker.

Ondanks alle geleverde inspanningen kunnen er nog steeds fouten en vergissingen voorkomen en kan de ter beschikking gestelde Informatie onvolledig, onjuist, onnauwkeurig of niet bijgewerkt zijn. ADlj kan echter niet waarborgen dat de Website op elk moment en in alle omstandigheden bijgewerkt en foutvrij is. Om deze redenen mag je de opgenomen Informatie als Gebruiker niet blindelings vertrouwen.

Als er een probleem wordt gesignaleerd, zal KlasCement alle redelijke maatregelen nemen die zij nuttig en noodzakelijk acht om hieraan te verhelpen.

Neem bij twijfel best contact op met de betrokken partij van wie de Informatie afkomstig is, om zo de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de Informatie te controleren.

ADlj kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor een rechtstreeks of onrechtstreeks nadeel of schade die je mocht ondervinden als gevolg van foute, onjuiste of gebrekkige Informatie of als gevolg van een gebrek aan duidelijkheid op de Website of op externe websites van derden waarnaar wordt verwezen (via een zogeheten link).

Bovendien ga je ermee akkoord dat het downloaden van Informatie of het op een andere wijze verkrijgen van Informatie door het Gebruik van de Website volkomen op eigen verantwoordelijkheid gebeurt. Je bent zelf en zonder enige beperking verantwoordelijk voor de eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma’s die het gevolg zijn van het downloaden van Informatie of van elk ander Gebruik van deze Website.

Links naar externe webpagina's

Het is mogelijk dat de Website links bevat naar externe websites of webpagina’s van derden. ADlj heeft geen enkele invloed op de inhoud van die websites en/of pagina’s en kan dus in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dergelijke websites.

De links naar andere sites houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of de inhoud ervan in hoofde van ADlj.

De links worden louter ter informatie of voor jouw gebruiksgemak aangeboden. ADlj aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het Gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Het feit dat een externe website een link naar de Website van ADlj aanbiedt, betekent helemaal niet dat ADlj die externe website goedkeurt of aanbeveelt.

Wijzigingen aan de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden

ADlj heeft het recht om de Informatie die op de Website gepubliceerd is op elk moment te wijzigen en, tijdelijk dan wel definitief te laten verwijderen. Bovendien heeft ADlj het recht de bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, bij te werken of te veranderen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de bepalingen, voorwaarden, kennisgevingen en eventuele aanvullende voorwaarden door te nemen. In geval je de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft Gebruiken, geef je daarmee aan dat je uitdrukkelijk instemt met de wijzigingen en deze aanvaardt.

Bovendien wijst ADlj elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortkomen uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de GebruiksVoorwaarden.

ADlj beperkt ten allen tijde haar aansprakelijkheid tot het bedrag dat de gebruiker betaald heeft voor het gebruik van de diensten van ADlj die aanleiding hebben gegeven tot het ontstaan van de schade en tot één jaar daarvoor en in ieder geval tot het bedrag van € 2.500.

ADlj zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor indirecte schade, omstandige schade, strafsancties of winstverlies. ADlj kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor het Gebruik dat de Gebruiker en/of een derde maakt van de geleverde werken.

Werking van de Website

Het ADlj-Team doet zijn uiterste best om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Verder doet ADlj al wat redelijk is om eventuele ongemakken die door technische fouten veroorzaakt zijn zoveel mogelijk te beperken. ADlj kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden of dat er zogenaamde virussen worden binnengebracht. Daarom kan ADlj je niet garanderen dat de toegang tot de Website op geen enkele manier wordt onderbroken of dat je niet op een andere manier hinder zou kan ondervinden.

Om bovenvermelde redenen kan je KADlj niet aansprakelijk stellen voor dergelijke fouten, funtiestoornissen, incidenten en problemen die het gevolg kunnen zijn van eender welke toegang en/of het Gebruik van de Website of de externe websites van derden en de daaruit voortvloeiende schade.

Bovendien erken en aanvaard je het recht van ADlj om de toegang tot de Website op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing te onderbreken onder meer wegens de volgende redenen, doch zonder daartoe beperkt te zijn: opsporen of onderdrukken van mogelijke gevallen van misbruik en/of fraude, of verhelpen aan technische of operationele functiestoornissen, of in geval van een dwangbevel van een rechtbank wegens vermeende inbreuk op de (intellectuele) rechten van derden, of in geval van stopzetting van de activiteiten van ADlj wegens verkoop of faillissement, etc.

Dergelijke onderbrekingen zijn essentieel om wijzingen en verbeteringen aan de Website aan te brengen, alsook om een regelmatig technisch onderhoud en het bijwerken van de inhoud te verzekeren. In geen enkel geval kan je ADlj aansprakelijk stellen voor een nadeel dat je zou lijden door dergelijke onderbrekingen.

Verplichtingen van de Gebruiker

Bovenop wat hierboven werd vermeld, engageer je je als Gebruiker in het bijzonder om de volgende gedragsregels en etiquette na te leven. Elke Gebruiker verklaart en waarborgt:

 • De Website steeds als een goede huisvader te Gebruiken, dit wil zeggen als een voorzichtig en zorgzaam mens;
 • De Website niet te Gebruiken op een manier die ingaat tegen de Gebruiksvoorwaarden;
 • Te voorkomen dat hij door een onvoorzichtig Gebruik van de Website of Gebruik met slechte bedoelingen op gelijk welke manier afbreuk doet aan de inhoud van de Website, niet-toegestane wijzigingen aanbrengt, functiestoornissen of een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van de Website veroorzaakt of bijdraagt aan eender welk incident dat schade zou kunnen veroorzaken aan ADlj of derden;
 • De Website niet te Gebruiken voor illegale doeleinden, schending van de goede zeden of met het doel schade te berokkenen aan de reputatie van ADlj, het ADlj-Team of die van derden.

Wanneer ADlj vermoedt dat je één van de bovenstaande bepalingen hebt geschonden of enige andere verplichting die voortvloeit uit de andere bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, dan kan ADlj je zonder enige voorafgaande waarschuwing de toegang tot en het Gebruik van de Website ontzeggen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Je aanvaardt en erkent dat de Website Informatie kan bevatten die beschermd zijn als intellectuele eigendom of auteurswerken van ADlj of van derden.

Als Gebruiker krijg je van ADlj een niet-exclusief recht om de Website te Gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Dit houdt in dat je de Website mag bekijken en Informatie mag downloaden, dat je van deze Informatie kennis mag nemen en ze in het kader van de diensten die op de Website worden aangeboden op een normale wijze mag Gebruiken en reproduceren voor persoonlijke doeleinden.

Verder is de reproductie of mededeling van Informatie ook toegestaan ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, maar enkel indien bijkomend en cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Wanneer dit kan worden verantwoord door de nagestreefde niet-winstgevende doelstelling;
 2. Indien geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van de Informatie.

Alle in deze Gebruiksvoorwaarden verleende rechten zijn uitzonderingsrechten op de vermogensrechten van de makers en producenten en dienen derhalve restrictief te worden geïnterpreteerd.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden worden verleend, blijven voorbehouden aan ADlj of aan de rechthebbende derden.

De eigendom van en de auteursrechten op de Databank(en) liggen bij ADlj.

De eigendom van en de intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van de Databank(en) berusten bij de eigenaar(s) van de inhoud in kwestie. De inhoud van deze Databank(en) wordt mogelijks beschermd door de toepasselijke auteurswetten of overige wetten en verdragen inzake intellectuele eigendom.

Het is verboden de Databank(en) te reproduceren en/of mede te delen aan het publiek, tenzij deze reproductie bestemd is ter aanwending in een administratieve of gerechtelijke procedure en slechts een substantieel onderdeel van de Databank(en) betreft.

Verder is de reproductie of mededeling ook toegestaan ter illustratie bij onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek, maar enkel indien cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Wanneer dit kan worden verantwoord door de nagestreefde niet-winstgevende doelstellingen van die instellingen;
 2. Indien geen afbreuk wordt gedaan aan de normale exploitatie van de originele Databank(en);
 3. Voor zover deze reproductie slechts een substantieel onderdeel van de Databank(en) beslaat.

Elk toegestaan Gebruik van Informatie houdt in dat je steeds op een duidelijke en zichtbare manier de bron van Informatie dient te vermelden. Dit wil zeggen dat je de naam van de producent en de benaming van de Databank(en) dient te vermelden en de volgende copyright notice dient toe te voegen "© ADlj – All Rights Reserved".

Behoudens wat hierboven vermeld is, mag je de Website niet (op welke manier ook of op welke informatiedrager ook) geheel of gedeeltelijke kopiëren, aanpassen, vertalen, verkopen, verhuren, uitlenen, meedelen aan het publiek of zelf afgeleide werken van voormelde elementen creëren zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van ADlj (of de betreffende auteur).

Indien je twijfels hebt in verband met de intellectuele eigendomsrechtelijke aspecten van de Informatie die je wil uploaden, klik dan hier voor meer uitleg hieromtrent.

Vertrouwelijkheid

Alle Informatie die je aan ADlj bezorgt, met inbegrip van de gegevens of de reacties betreffende de inhoud van deze Website, zal als openbaar worden beschouwd.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens die je eventueel zou doorgeven aan ADlj worden overeenkomstig onze Privacy Statement behandeld en/of verwerkt. Klik hier voor meer informatie omtrent onze Privacy Statement.

Niet-verzakingsbeding

Het nalaten van ADlj om een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden op enig moment of gedurende een periode te doen uitvoeren of het nalaten van ADlj om enig recht op grond van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, kan niet worden geïnterpreteerd als een verzaking aan deze bepaling of aan haar rechten en beïnvloedt op geen enkele manier het recht van ADlj om op ieder ogenblik deze bepaling te doen uitvoeren of dit recht uit te oefenen.

Rechtsgeldigheid van de Gebruiksvoorwaarden

De nietigheid van één of meerdere bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid, de toepasselijkheid en het dwingende karakter van de overige bepalingen. Als één of meerdere bepalingen op basis van een wet, een reglement of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank ongeldig geacht of verklaard worden, zullen de overige bepalingen hun ongewijzigde kracht en draagwijdte behouden. De ongeldige bepaling wordt dan vervangen door een nieuwe bepaling die zo veel als mogelijk de oorspronkelijke doelstellingen van de ongeldige bepaling zal beogen.

Scroll naar boven